Strafferett

Advokatfirmaet Moorthy tar vi oppdrag som forsvarer i små og store straffesaker. Som siktet i en straffesak har du rett til å la deg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Det offentlige betaler som hovedregel utgiftene til advokat, men det gjelder unntak i enkelte "små" saker og i en del tilståelsessaker. I alvorlige saker kan også den som er mistenkt ha krav på forsvarer på det offentliges regning.

Hos oss vil du få en rask vurdering spørsmålet om utgiftsdekningen. Det kan lønne seg å få en advokat til å vurdere saken din selv om du ikke skulle ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer.

Vi hjelper også til med søknad/klage i saker som gjelder inndragning av førerkort og/eller kjøreseddel, enten inndragningen har skjedd på bakgrunn av fartsovertredelse, promille eller andre forhold.

Barnevernsrett

Advokatfirmaet Moorthy gir landsdekkende bistand på området. Barnevernssaker starter gjerne med at det varsles om eller gjøres inngripen med akuttvedtak fra barnevernets side, og det er viktig å ha en advokat på et tidlig stadie av saken.

Vi bistår den private part (foreldrene eller barnet selv) ved akuttvedtak, ved omsorgsovertakelse, tilbakeføring av omsorg og ved saker som gjelder foreldres samvær.

Barnevernssaker gir rett til fri sakførsel straks det er fattet vedtak eller iverksatt forberedelser til sak for Fylkesnemnda. Kostnader til advokat for saker i fylkesnemnda og retten dekkes også under ordningen med fri rettshjelp

Det er ikke alltid like lett å vite hva man har krav på eller rett til i slike saker og hvilke løsninger som er de beste. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bistandsadvokat

Fornærmede for forbrytelser kan i visse tilfelle få en bistandsadvokat. En bistandsadvokat er en gratis advokat, som vil hjelpe ofret og ivareta offerets interesser under hele straffesaken.  
Fornærmede i straffesaker er tillagt en rekke rettigheter gjennom straffeprosessloven.  Advokatfirmaet Moorthy vil bistå fornærmedes interesser under hele straffesaken. Som fornærmede har du rett til å være til stede under alle rettsmøter som avholdes under etterforskningen og hovedforhandlingen, også rettsmøter som holdes for lukkede dører. Fornærmede har krav på å bli holdt orientert om etterforskningens fremdrift fra politiet, samt dokumentinnsyn i etterforskningsmaterialet
Advokatfirmaet Moorthy vil  hjelpe fornærmede med å fremme sine erstatningskrav under straffesaken.

Familierett

Advokatfirmaet Moorthy bistår deg med alt fra utarbeidelse og inngåelse av samboerkontrakt og ektepakt til skilsmisse og opphør av et samboerskap. Ved slike brudd oppstår det ofte uenigheter i forhold til skifte og felles barn. Vi hjelper deg med spørsmål knyttet til foreldreansvar, bosted og samvær.