සාමාන්‍ය ගාස්තු අය කිරීම්, පැය ගණන් අනුව

පැයකට VAT බදු හැර, NOK 1500 සිට ඉහලට තීරණය වෙන මිලක් උදෙසා අපි කටයුතු කරන්නෙමු. නඩුවේ ස්වභාවය, දීර්ග බව සහ කාලය අනුව පැයකට අය කරන මෙම ගාස්තුව වෙනස්වේ. අවම වශයෙන් විනාඩි 15 ක කාලයක් උදෙසාගාස්තු අය කරන පදනමෙන් ගාස්තුව ගණන් බැලේ. නෝර්වේජියානු නීතිය අනුව අපරාධ නඩුවකදී තමා වෙනුවෙන් කවර හෝ පෙනිසිටින්නෙකු තෝරා ගැනීමට කෙනෙකුට අයිතිය ඇත. බොහෝ නඩු වල රජයේ වියදමෙන් පෙනී සිටින නීතිඥවරයෙකුට ගෙවීම් ලබා ගැනීමේ අයිතිය ඔබට ඇත. මෙය අදාල වන්නේ ඔබ අපරාධ නඩුවක වැරදිකරුවකු ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත්නම්, ප්‍රධාන නඩු විභාගයට මුහුණ දියයුතු අවස්ථාවකදී හෝ අත්අඩංගුවට පත් වී ඇත්නම් හෝ, පැය 24 කට වඩා එසේ අත්අඩංගුවට පත්වේම් පමණකි. එසේම අපරාධ නඩුව පිළිබදව පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන කාලය තුලදීද, ඔබ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥවරයෙකුට රජයේ වියදමෙන් ගෙවීම් ලබා ගැනීමේ අයිතිය ඔබට ඇත. ඔබට රජයේ වියදමෙන් පෙනී සිටින නීතීඥවරයෙකු යොදා ගැනීමේ අයිතිය නැතිනම් සාමාන්‍යයෙන් අප පැයකට අය කරන ගාස්තුව ඒ සදහා අදාල වේ.

නොමිලේ නීතී ආධාර

සේවාදායකයා ඉහල අදායමක් ලබන තැනැත්තෙකු හෝ ධනවත් අයෙකු නොවේනම් නීතිඥ ගාස්තුව සම්පුර්ණයෙන් හෝ ඉන් අඩක් නීතී ආධාර වශයෙන් ලැබීමට ඔහුට/ඇයට නීතියානුකුල අයිතියක් පවතී. පැවරුම් කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කිරීමට පෙර ඔබට නීතිමය ආධාර ලැබීමේ අයිතිය පවතීද යන්න විමසා බැලීමටද අපි උපකාර වන්නෙමු.