නීතිඥයෙක්

ශයන්තිනි මූර්ති 2009 වසරේදී ඔස්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති  පීටයෙන් සිය උපාධිය ලැබුවාය.  2014 වසරේදී නීතිඥවරියක ලෙස බලපත්‍රය ලද ඇය එම මූර්ති AS නීති ආයතනය පිහිට වුවාය.

නෝර්වේජියානු භාෂාවට අමතරව ශයාන්තිනී මූර්ති ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ යන භාෂාද හොදින්ප්‍ රගුණ කර සිටින්නීය.

ශයන්තිනි මූර්ති නීති සංගමයේ සහ 1977 පිහිටුවනු ලද විත්තිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥ සමුහයේද සාමාජිකාවක් වෙයි.